Arkiv & Historia

Klicka på årtalen i tabellen nedan för att läsa föreningens årsredovisningar (förvaltningsberättelse, bokslut och/eller revisionsberättelse). Publicering sker med stöd av årsredovisningslagen. Tyvärr har vi inte alla. Har Du gamla dokument eller fotografier som berör Ymer? Hör gärna av Dig (Kontakt).

Här kan Du även ta del av vår energideklaration, våra stadgar samt råd och regler. Föreningar som bildats före lagen om bostadsrättsföreningar omfattas inte av kravet på ekonomisk plan. Någon registrerad sådan för Brf Ymer finns därför inte. Likväl finns förstås föreningens andelstal fastställda. Styrelsen har i övrigt en av externt anlitade experter utarbetad underhållsplan (internt arbetsmaterial).


Historia

I februari 1923 togs initiativet till en kommitté som kallade till sammanträde i juni, där Bostadsföreningen Ymer u.p.a., bildades. Efter lång skriftväxling med Kunglig Majestäts befallningshavare (Länsstyrelsen) inregistrerades föreningen den 14 september 1923. En dryg månad senare tilldelades föreningen tomt nummer 2 i kvarteret Ymer (Fålhagen 34:2 sedan 1971).


Byggnadsarbetet påbörjades genast, under ledning av byggnadsingenjör Simon Lindsjö, vilken också ritat husen. Hösten 1924 var det färdigt för inflyttning i moderna lägenheter med ved och gasspis med ugn, kakelugnar i rummen samt täljstenskamin och torrklosett i hallen (läs Upsala Nya Tidnings reportage från 1924-09-16). Ymer var därmed först att bygga föreningshus i Fålhagen och är den tredje äldsta bostads[rätts]förening i Uppsala.


Bakgrund

Befolkningen i Uppsala ökade under andra halvan av 1800-talet, främst på grund av sjunkande dödstal och inflyttning. Mekaniseringen av jordbruket krävde allt mindre folk samtidigt som industrialiseringen upplöste skråväsenden och efterfrågan på arbetskraft i staden steg.


Till skillnad från landsbygdens förmån i storfamiljer var bostäder i staden en handelsvara. Inom Uppsalas tullar byggdes dock mest för välbeställda. Utanför växte därför kåkstäder upp, bland annat i Vaksala landskommun.


Uppsala stad planerade en utökning av staden mot Vaksala landskommun, dokumenterad i ”Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861". Utifrån planen köpte staden Hovstallängen i Vaksala landskommun av Kronan 1905 för 25 089 kronor, omfattade 11 hektar och 32,5 ar (113 250 kvm).


Att bygga föreningshus i Uppsala hade prövats tidigare (Folkvang 1898 och Gundborg 1922), men någon fungerande marknad fanns inte. Bostadsrätten var ingen säkerhet vid kreditgivning - andelen ansågs sakna andrahandsvärde. Att gå med i föreningen förutsatte därför sparkapital. Insatsen i Ymer var 3 000 kronor per lägenhet. Den genomsnittliga årslönen 1923 inom industri, handel och samfärdsel m.m. var 2 215 kronor.


Nya tider

Med Ymers bygge började en ny tid och byggandet av föreningshus i Vaksalastaden tog fart. Innan 1923 fanns bara två flerfamiljshus i gammal sluten stil i området (Salagatan 29 och Port Arhur).


Det nya med Ymer var inte bara att "vanligt folk" ägde sin fastighet. Ymer innebar också en ny öppen och representativ trädgård - utan skjul och uthus - som var väl synlig från alla läggenheter. Dessutom hade Ymer gemensamma faciliteter som revolutionerade - såsom tvättstuga och torkvind - vilket framför allt underlättade dåtidens kvinnosysslor. Utöver Ymer hade få bostadshus vid denna tid både ved och gasspis med ugn, rinnande vatten, elektricitet (110 volt likström) och torrklosett. I varje lägenhet!


Fram till 1930 tillkom sexton föreningshus och en skola i Vaksalastaden. Samma år infördes bostadsrättslagen (SFS 1930:115). Under 1930-talet tillkom ytterligare sex föreningshus (inklusive ombildande av Port Arthur). Vid millennieskiftet fanns här tjugofem bostads[rätts]föreningar.


Foto: Oscar Bladh, 1935.

Om gatunamnen

Kvarteret Ymer omsluts idag av Väderkvarnsgatan, Salagatan, Ymergatan och Marielundsgatan.


Väderkvarnsgatan (belagd från 1884) har uppkallats efter flera väderkvarnar från 1660-talet och framåt - en i nuvarande kvarteret Sverre (Hjalmar Brantingsgatan – Vaksalagatan - Väderkvarnsgatan), en annan i nuvarande kvarteret Njord (Salagatan - Vaksalagatan – Väderkvarnsgatan). Adresserna Väderkvarnsgatan 37-39 hör till Brf Ymer.


Salagatan (1884) anknyter till de destinationer som kunde nås med den smalspåriga järnväg som fortfarande löper genom området, på samma sätt som Marielundsgatan, Norrtäljegatan och Roslagsgatan. Förslaget var att nuvarande Ymergatan skulle heta Marielundsgatan och vise versa, vilket ändrades i stadsfullmäktiges beslut 1925.


Ymergatan kallades före 1925 Östra Bävernsgatan (1880), som en förlängning av Bäverns gränd på andra sidan järnvägen. Namnen kommer från ”Qwarteret Bäfwern” (1671), som på 1880-talet delades i nuvarande kvarteren Gudrun och Sigurd. Adressen Ymergatan 7 tillhör Brf Ymer.


Marielundsgatan benämndes före 1925 Östra Kålsängsgatan (1880), som en förlängning av Kålsängsgränd (1855). Med kålsängar menas till stadstomt hörande köksträdgård, för plantering av bland annat kål. Adressen Marielundsgatan 6 är reserverad för Brf Ymer.


Lär mer

För den som vill veta mer om Uppsalas och Ymers historia rekommenderas Carl Erik Bergold's avhandling "Bostadsbyggande i Uppsala 1900-1950 - en aspekt på folkhemmets framväxt" (Uppsala universitet 1985, ISBN 91-554-1661-6). De flesta andra beskrivningar tycks luta sig mot just denna skrift. Tack, Carl Erik!


Om en avhandling på över fyra hundar sidor känns tung, kan Ni istället bläddra i den åttiosju sidor tunna "Stadens ansikte - uppsatser i arkitektur- och bebyggelsehistoria. En studie av Södra Kvarngärdet" (Stadsarkivet Uppsala & Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala Universitet, 1992, ISBN 91-86902-08-3).


Boken "Uppsalas byggnader - en beskrivning av bebyggelsen i stadskärnan..." (Kulturförvaltningen, Uppsala kommun i samarbete med Upplandsmuseet, Redaktör Kerstin Lundberg, 1992) är också rätt lättläst och innehåller en del bilder.


Om gatornas namn finns att läsa i "Ortsnamnen i Uppsala län, på offentligt uppdrag utgivna av Ortsnamnsarkivet i Uppsala. Del 5:1 Uppsala kommun, Uppsalas gatunamn" (Ortnamnsarkivet i Uppsala samt Uppsala kommuns namnberedning och historiekommitt, Mats Wahlberg 1994, ISBN 91-85452-19-X).


Fullmäktige i Uppsala kommun har även beslutat om "särskilt värdefulla bebyggelsemiljöer i Uppsala innerstad", där Brf Ymer förstås ingår. Beslutet baseras på en diger utredning: Förslag till urval av särskilt värdefulla bebyggelsemiljöer i Uppsala innerstad, 1988-11-07.


I övrigt försöker vi i successivt digitalisera Brf Ymers pappersakriv.


Arkivet

Här hittar Du ett antal dokument och några fotografier från Brf Ymers arkiv. Personer som nämns i dokumenten är avlidna och uppgifterna bedöms inte vara känsligt för efterlevande.


Ymer blir till

1935-00-00 Flygfoto över Fålhagen. Oscar Bladh, 1935.

193X-00-00 Foto av Ymers norra hus. Okänd fotograf, troligen 1930-tal.

193X-00-00 Foto av Ymers södra hus. Okänd fotograf, troligen 1930-tal.


1926-00-00 Fotografi på Bf Ymers södra hus. Okänd fotograf. Troligen 1926.


1924-11-17 Protokoll från medlemsmöte No 10, 24 november 1924.

1924-11-16 Protokoll från styrelsemöte No 30, 16 november 1924.

1924-11-01 Protokoll från styrelsemöte No 29, 1 november 1924.

1924-09-29 Protokoll från styrelsemöte No 28, 29 september 1924.

1924-09-16 "En titt på bostadsföreningen Ymers båda nya hus", Upsala Nya tidning.

1924-09-08 Protokoll från styrelsemöte No 27, 8 september 1924.

1924-09-08 Protokoll från medlemsmöte No 9, 8 september 1924.

1924-08-07 Protokoll från styrelsemöte No 26, 7 augusti 1924.

1924-06-30 Utdrag av Uppsala stads Byggnadsnämnds protokoll år 1924.

1924-06-20 Protokoll från styrelsemöte No 25, 20 juni 1924.

1924-06-06 Protokoll från styrelsemöte No 24, 6 juni 1924.

1924-04-24 Protokoll från styrelsemöte No 23, 24 april 1924.

1924-04-24 Protokoll från medlemsmöte No 8, 24 april 1924.

1924-04-15 Protokoll från styrelsemöte No 22, 15 april 1924.

1924-04-07 Protokoll från styrelsemöte No 21, 7 april 1924.

1924-03-18 Protokoll från styrelsemöte No 20, 18 mars 1924.

1924-03-17 Protokoll från styrelsemöte No 19, 17 mars 1924.

1924-03-16 Protokoll från styrelsemöte No 18, 16 mars 1924.

1924-03-16 Protokoll från medlemsmöte No 7, 16 mars 1924.

1924-03-16 Protokoll från styrelsemöte No 17, 16 mars 1924.

1924-03-09 Protokoll från styrelsemöte No 16, 9 mars 1924.

1924-03-01 Protokoll från styrelsemöte No 15, 1 mars 1924.

1924-02-19 Utdrag av Uppsala stads Byggnadsnämnds protokoll år 1924.

1924-01-22 Protokoll från styrelsemöte No 14, 22 januari 1924.

1924-01-22 Protokoll från medlemsmöte No 6, 22 januari 1924.

1924-01-16 Protokoll från styrelsemöten No 13, 16 januari 1924.


1923-12-31 Rådstufvu-rättens lagfart 1923.

1923-12-31 Rådhusrättens lagfartsprotokoll 1923.

1923-12-15 Fastemätningen av tomt nr 2 i kvarteret Ymer, 1923.

1923-11-19 Protokoll från styrelsemöte No 12, 19 november 1923.

1923-11-17 Köpebrev utfärdat av Uppsala stads drätselkammare, 1923.

1923-11-07 Avtal mellan Bostadsföreningen Ymer u.p.a. och ingeniör Simon Lindsjö, 1923.

1923-11-04 Protokoll från styrelsemöte No 11, 4 november 1923.

1923-11-02 Utdrag av Uppsala stads Byggnadsnämnds protokoll år 1923.

1923-11-01 Köpekontrakt, Uppsala stads drätselkammare & Bostadsföreningen Ymer u.p.a., 1923.

1923-10-27 Protokoll från styrelsemöte No 10, 27 oktober 1923.

1923-10-24 Protokoll från styrelsemöte No 9, 24 oktober 1923.

1923-10-22 Protokoll från styrelsemöte No 8, 22 oktober 1923.

1923-10-22 Protokoll från medlemsmöte No 5, 22 oktober 1923.

1923-09-27 Protokoll från styrelsemöte No 7, 27 september 1923.

1923-09-18 Protokoll från styrelsemöte No 6, 18 september 1923.

1923-09-14 Avskrift av föreningsregistret för Uppsala län, 1923.

1923-09-12 Protokoll från styrelsemöte No 5, 12 september 1923.

1923-09-12 Protokoll från medlemsmöte No 4, 12 september 1923.

1923-09-06 Protokoll från styrelsemöte No 4, 6 september 1923.

1923-08-10 Protokoll från styrelsemöte No 3, 10 augusti 1923.

1923-07-02 Protokoll från styrelsemöte No 2, 2 juli 1923.

1923-06-19 Protokoll från styrelsenöte No 1, 19 juni 1923.

1923-06-11 Protokoll från medlemsmöte No 3, 23 juni 1923.

1923-05-13 Protokoll från medlemsmöte No 2, 13 maj 1923.

1923-02-23 Protokoll från medlemsmöte No 1, 23:e februari 1923.


Berenskapsåren

Föreningen har genomlevt ett världskrig, där även de var en del i rikets försvar. Ymers arkiv innefattar ett antal dokument om detta. För att i viss mån förstå hur organisationen i Sverige under andra världskriget var uppbyggd, rekommenderas Ernst Löfgrens artikel "Det civila luftskyddet i Sverige", publicerad i 1939 års almanacka, utgiven av Kungliga vetenskapsakademien.


1944-11-00 Särskilda anvisningar för förberedande och genomförande av mörkläggning av anläggning eller byggnad. Civilförsvarsstyrelsen, 1944.

1944-09-29 Till samtliga hemskyddsledare i Uppsala lsko. Luftskyddsbyrån, Uppsala, 1944.

1944-02-23 Uppsala läns allmänna kungörelser. Hemskyddens brandutrustning.Landskansliet, 1944.

1944-01-20 Brev från Luftskyddsbyrån till Ymers hemskyddsledare.


1943-00-00 Giv av ditt friska blod.1943.

1943-10-00 Särskilda anvisningar angående brandbomber. Luftskyddsinspektionen, 1943.

1943-09-00 Allmän instruktion för hemskyddsledare. Luftskyddsinspektionen, 1943.


1942-10-31 Allmän instruktion för hemskyddet i Uppsala luftskyddsområde.Luftskyddschefen, 1942.

1942-09-19 Förordnande för hemskyddsledare och hemskyddspersonal. Luftskyddsbyrån, 1942.

1942-06-00 Anvisningar angående allmänhetens alarmering vid flyganfall m.m. Luftskyddsinspektionen, 1942.


1941-00-00 Luftskyddsregler gällande för alla. Riksluftskyddsförbundet, 1941.

1941-00-00 Anvisningar ang. inredning, utrustning, underhåll och skötsel av skyddsrum. Luftskyddsinspektionen.

1941-00-00 P.M. angående inredning och underhåll m.m. av skyddsrum. Luftskyddsbyrån, 1941.


1940-04-15 Kungörelse angående vindsröjning m.m. i samtliga luftskyddsorter inom Uppsala län. Landskansliet.

1940-00-00 Hemskyddsplan. Bf Ymer, 1940.


194x-00-00 Luftskyddsregler för envar. Riksluftskyddsförbundet.

194x-00-00 Mantalsförteckning (endast pappersformat).

194x-00-00 Bärbandet trygglyft. Riksluftskyddsförbundet.


1939-12-00 Skyddsrumsplan. Bf Ymer, 1939.

1939-07-00 Allmänna anvisningar Nr 3. Luftskydd - korta anvisningar för envar. Luftskyddsinspektionen, 1939.


Övriga dokument

2020-08-25 Vaksalastaden i Uppsala, Brf Ymer.

2020-08-25 Brf Ymers personhistoria, Brf Ymer.

2020-08-25 Brf Ymers flora & fauna, Brf Ymer.


2018-05-22 Byggnadsingenjör Simon Lindsjö (1886-1952), Brf Ymer.


2013-09-29 Tackbrev till landshövdingen för gratulationerna av vår förenings 90-års-jubileum.

2013-09-16 Landshövding Peter Egardt gratulerar å det varmaste på 90-årsdagen!

2013-09-15 Reportage om Brf Ymer i UNT Bostadsguiden (publiceras ej p.g.a. upphovsrätt)..

2013-08-31 Noterna till "The Ymer Hymn", Brf Ymer.

2013-08-00 Brf Ymer 90 år. Jubileumskommitténs minnesskrift 2013, Brf Ymer.

2013-06-00 Medlemmar i Brf Ymer de första 90 åren. Jubileumskommitténs minnesskrift 2013, Brf Ymer (publiceras ej p.g.a. GDPR).


1988-11-07 Särskilt värdefull bebyggelsemiljö, Uppsala kommun.


1983-00-00 Husen fotograferade 1983 av Bjerking AB inför renoveringen, Brf Ymer.


1976-06-08 Byggnadsinventering i Uppsala stad 1976 - Fålhagen 34:2.


1971-04-01 Ny fastighetsbeteckning: Fålhagen 34:2, 1971.


1969-11-12 Nyanlagda parkeringsplatser...


1965-04-01 Överlåtelse av andel i bostadsförening.


1948-05-00 Bostadsföreningen Ymer u.p.a. En återblick över 25-års-verksamheten 1923-1948, Brf Ymer (Nytryck 2013).

1948-05-00 Bostadsföreningen Ymer u.p.a. En återblick över 25-års-verksamheten 1923-1948, Brf Ymer (Faximil).


1910-00-00 Arbetarbefolkningens bostadsförhållanden i Uppsala - en socialstatistisk studie, akademisk avhandling av Karl Arvid Edin.